Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó (székhely: 1139 Budapest Röppentyű u. 7., adószám: 67418631-1-41, a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A varazslatfaktor.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetője
ezúton tájékoztatja a látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint a Felhasználó ezzel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelő: aki a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó által
megadott személyes adatokat kezeli.

Felhasználó: akinek személyes adatát az Adatkezelő kezeli.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Adatkezelő
Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes
adatainak kezelésére vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. A
Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel
vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban,
kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő e-mail címen:

admin @ varazslatfaktor . hu

A Tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre
ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással
bírjon. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Adatkezelő
felelős.

1. Az adatkezelés célja, jogalapja

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem
kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges
lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére
bocsássa.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a varázslatokhoz
nyújtandó segítségnyújtás megrendelésével kapcsolatos ügyintézés céljából, a
megrendeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség (számlázás) teljesítése
érdekében, továbbá hírlevél-szolgáltatás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a Felhasználó hozzájárulása.

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

2.1. Varázslathoz segítségkérés megrendelése

A varázslathoz nyújtandó segítségkérés megrendelése regisztráció nélkül lehetséges.

Megrendelés során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: IP cím, vezeték- és
keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 7
napon belül törlésre kerülnek.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig őrizzük meg.

2.1. E-book letöltés és hírlevél feliratkozás

Az ingyenes e-book letöltése mellett a hírlevélre történő feliratkozás külön hozzájárulással történik. A feliratkozás
során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: a feliratkozás dátuma és időpontja,
név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatokat az Adatkezelő a leiratkozásig kezeli.

Leiratkozni a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva lehet, az
adatok módosítását, illetve törlését az Adatkezelő e-mail címén keresztül írásban
lehet kérni.

3. Cookie policy

A Weboldal a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a
Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ,
amelyek szövegfájl formátumúak, és a Felhasználó honlapböngészési szokásait
elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-
k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra
és továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket
az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt
közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával
kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az

esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre
jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a
közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja
össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A
cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti.
A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a Google
jelen Tájékoztatóban rögzített feltételekkel és célok érdekében kezelje a
személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük
kattintson ide.
A Google elfogadja a Safe Harbour US Kereskedelmi Hivatala által készített
adatvédelmi alapelveket. Ezek az alapelvek, amelyeket az Amerikai Egyesült
Államok az Európai Bizottsággal 2001.-ben rögzített alapvetően a személyes
adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i
95/46/EK irányelvén alapulnak és elsősorban az Európai Unióból az Egyesült
Államokba továbbított adatok megfelelő védelmét hivatottak biztosítani.

4. Adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő,
illetve hírlevél-szolgáltatás esetében a hírlevél-szolgáltató férhet hozzá.

Hírlevél-szolgáltatásra feliratkozáskor a hírlevél-szolgáltató kizárólag a
Felhasználó nevét és e-mail címét kezeli, a Weboldallal kapcsolatos információk
megküldése céljából (a Felhasználó önkéntes adatmegadásától az önkéntes
leiratkozásáig).

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra,
amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes
hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Hadházi Zsuzsanna
Telefonszám:  06 30 207 11 70
E-mail: admin @ varazslatfaktor.hu

A hírlevél-szolgáltató adatai, elérhetősége:

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webhely: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/ceginformacio/
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

 

5. Érintetti jogok, bírósági jogérvényesítés

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

5.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az
Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának
tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a
tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása
esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által
kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az
Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban
a elérhetőségen keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére –
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően –
szóban is adható tájékoztatás.

5.3 Helyesbítés joga: az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása
esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy
az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az

adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.

5.6 Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha
a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az
a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e
célból az Adatkezelő nem kezeli.

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: az
érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az
Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az
érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

5.9 Visszavonás joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.10 Eljárási szabályok: az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett
azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a kért
információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által
kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre
bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.11 Kártérítés és sérelemdíj: minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult.

5.12 Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az
Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az
érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan
indított per illetékmentes.

5.13 Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.